-

Under Sommaren Utvidgas Museiverksamheten Till Söderlångvik På Kimitoön

Söderlångviks museum är ett konst- och personhistoriskt museum i Amos Andersons (1878–1961) tidigare sommarbostad i Dragsfjärd, vackert belägen längst inne i den djupa Söderlångviken på Kimitoöns södra kust. I museet har en del av Amos Andersons privata konstsamling och möbler placerats. Tyngdpunkten ligger på finländsk konst från början av 1900-talet. Utöver de cirka 100 målningarna presenteras mindre skulpturer och grafik.

Söderlångviks museum invigdes 1965 och är öppet för allmänheten under sommaren. I den gamla ladugården finns ett för utställningar reserverat galleri. I samma byggnad finns också en restaurang där utställningar också arrangeras. I anslutning till restaurangen finns en butik som säljer lokala hantverkares produkter, och mitt emot kaféet kan man köpa blommor och trädgårdsprodukter från gårdens egna odlingar.

I huvudbyggnadens bottenvåning ligger flera rum i fil efter varandra med vacker utsikt över parken som har planerats av Paul Olsson i slutet av 1930-talet. Också inredningen härstammar från samma tid. Stilen är i allmänhet personligt klassisk, möblerna dels antika och dels stilmöbler från början av 1900-talet. Möblerna i västra salongen representerar närmast den gustavianska stilen. I den motsatta flygeln finns en stor matsal med plats för 34 matgäster. På husets mittaxel ligger tamburen och en ljus pelarhall. I bottenvåningen finns dessutom en mindre matsal och i den västra flygeln några gästrum. I musikrummet får besökarna ta del av Amos Andersons liv och personhistoria genom en fotoutställning.
Från tamburhallen går en trappa upp till andra våningens öppna vardagsrum där Amos Andersons bibliotek har bevarats. I övre våningen finns också ett gästrum, ett arbetsrum och Amos Andersons anspråkslösa sovrum.

År 1927 övergick Söderlångvik gård från sin tidigare ägare, Dalsbruk Ab, till chefredaktör Amos Anderson. Han grundade ett andra hem åt sig på Kimitoön nära sin fädernebygd och tillbringade mycket av sin fritid och sina sista levnadsår där. När han köpte Söderlångvik fanns där en stockvilla i ett plan från 1800-talets senare hälft. Huvudbygganden rustades upp enligt W. G. Palmqvists ritningar 1934–1935. Huset försågs med en andra våning av stock och rappades vitt. Det bestod då av elva rum och kök. Under åren 1937–38 byggdes två envåningsflyglar på vardera sidan av huset. Huset blev då 47 meter långt och hade en våningsyta på 560 kvadratmeter.
Amos Anderson önskade att också hans sommarbostad skulle fungera som ett öppet museum. Numera svarar Föreningen Konstsamfundet för gårdens skogsområden, odlingar och trädgård. Lantegendomar finns på Kimitoön och i Pargas och omfattar totalt 6 600 hektar av vilket endast ca 170 hektar är odlad mark, resten i huvudsak skog. För äppelodlingen som är Finlands näst största har reserverats ca 23 hektar mark på Söderlångvik och Tolfsnäs. Av de 13 000 äppelträden är ca 5 500 på Söderlångvik. Gården producerar också tomater och blommor.

soderlangvik.fi

ÖVER 6000 VERK I AMOS ANDERSONS KONSTMUSEUMS SAMLINGAR

Amos Andersons konstmuseums samlingar är en av Finlands största privata konstsamlingar. De omfattar idag ca 6000 verk, huvudsakligen målningar, skulpturer, teckningar, grafik och fotografier. Museet har i synnerhet specialiserat sig på den finländska modernismens och samtidskonstens olika uttrycksformer. Dessutom omfattar samlingarna textilkonst, möbler samt glas- och keramikföremål närmast från Amos Andersons (1878–1961) hem.

Amos Andersons egen samling bestod av 250 målningar och skulpturer samt grafik och medaljkonst. En del av den äldre konstsamlingen visas i Helsingforsmuseets femte våning i det som tidigare var Amos Andersons arbetsrum och salong samt i kapellet, och en del i Söderlångviks museum på Kimitoön. En av specialiteterna är en samling gammal, europeisk, sakral konst, av vilken ett urval visas permanent.

Museet har inte strävat efter att i samlingarna ge en heltäckande och komplett bild av konstens utveckling utan har koncentrerat sig på vissa fenomen, epoker och konstnärer. Konst från början och mitten av 1900-talet är ett viktigt tyngdpunktsområde med bl.a. Novembergruppens målningar och den tidiga modernismen överlag. Största delen av samlingarna härstammar emellertid från tiden efter andra världskriget. Inköpen har speciellt koncentrerats på ny och aktuell konst.

Vid sidan av egna inköp har museet under åren också tagit emot ett flertal donationer. Felix Nylunds samling bestående av skulpturer, målningar och teckningar samt Birger Carlstedts samling bestående av målningar och flera hundra skisser är donationer som i hög grad har inverkat på museets profil och verksamhet. Dessutom är Sigurd Frosterus samling samt några separata, enskilda verk permanent deponerade i museet.
Bläddra i samlingarna

Personal

AMOS ANDERSONS KONSTMUSEUM, SÖDERLÅNGVIK OCH KONSTSAMLINGARNA ÄGS OCH FÖRVALTAS AV FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET

Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet år 1940 och gjorde i sitt testamente föreningen till sin enda arvinge. Konstsamfundets huvudsakliga verksamhet är att stöda och främja olika områden inom den finlandssvenska kulturen såsom musik, litteratur, bildkonst och teater. Konstsamfundet stöder också yrkesutbildningen samt svenskspråkiga dagstidningar och tidskrifter. I enlighet med Amos Andersons önskan upprätthåller Konstsamfundet Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors och Söderlångviks museum i hans tidigare sommarbostad i Dragsfjärd på Kimitoön.

Konstsamfundet.fi