Amos Andersons nya konstmuseum är Amos Rex

Amos Rex är en knutpunkt där tidsperioder, människor och olika fenomen möts. Amos Rex är framförallt en plats för unga. Det är ett konstmuseum som för fram visuell kultur utan gränshinder och förutfattade meningar.

Varför byter museet namn?

Glaspalatsets Amos Rex är ett annat museum än Amos Andersons konstmuseum på Georgsgatan. Det gamla Glaspalatset och den anrika biografen Rex är en väsentlig del av det nya museet. Bio Rex fina skyddsmärkta neonljus lyser över Glaspalatset och namnet Amos Rex fungerar som sådant på olika språk. Dessutom låter Amos Rex roligt!

Varför byggs Amos Rex i Glaspalatset?

Glaspalatset är en enastående kulturhistoriskt värdefull byggnad i Helsingfors centrum. Byggnaden erbjuder Amos Rex en möjlighet att hämta konsten till människorna och att förverkliga ett nytt koncept med ett öppet och aktivt konstmuseum. Att bygga Amos Rex i anslutning till Glaspalatset kommer också att garantera att den värdefulla byggnaden även i framtiden används aktivt.

Vem eller vilka står bakom projektet?

Museet förverkligas av Föreningen Konstsamfundet vars centrala uppgifter är att värna om Amos Andersons (1878–1961) arv, att upprätthålla Amos Andersons konstmuseum och att ”stöda bildkonst samt väcka, främja och fördjupa konstintresset i vårt land”. Det är också Konstsamfundet som upprätthåller det nya museet.

Vilken är Helsingfors stads roll?

Projektet skulle inte vara möjligt att genomföra utan Helsingfors stad. Staden förhöll sig från början positivt till projektet och diskuterade olika lösningar tillsammans med Konstsamfundet. Som en del av projektet godkände Helsingfors stadsfullmäktige att låta Glaspalatset övergå i ett nytt fastighetsbolag, som ägs av Konstsamfundet och staden tillsammans. Staden förvaltar även i fortsättningen Glaspalatsets affärslokaler. Stadsfullmäktige har också godkänt den planändring som gör det möjligt att bygga museet i samband med Glaspalatset. Vi är tacksamma för att staden på detta sätt möjliggör ett konstmuseum som är till glädje för alla stadsbor.

Vad ger Amos Rex Helsingfors och Helsingforsborna?

Det nya konstmuseet befinner sig i stadens kärna och är öppet för alla. Museet erbjuder en ny sorts mötesplats i centrum, dessutom ökar det Helsingfors dragkraft som kulturstad och resmål. Konstmuseet är en privat investering som gagnar alla stadsbor.

Vad omfattar helheten som det nya konstmuseet utgör?

Helheten består dels av de splitternya underjordiska utställningslokalerna under Glaspalatsets torg, del av ingången, aulan med sina olika funktioner och Bio Rex i Glaspalatsets norra flygel. Byggnadens nuvarande lokaler och verksamheter bevaras så gott som oförändrade och det gamla renoveras varsamt. Renoveringsarbetet skapar även förutsättningar för en mångsidigare verksamhet på Glaspalatsets torg.

Varför byggs Amos Rex under markytan?

Utställningslokaler under markytan passar utmärkt för ett konstmuseum. Förhållandena under marken är stabila och mängden naturligt ljus är lätt att kontrollera. På Glaspalatsets torg är det inte tillåtet att bygga ovan marken, vilket också påverkar valet av byggplats.

Vad händer med Glaspalatset?

Glaspalatsets nuvarande lokaler bevaras i stort sett som de är. Cirka hälften av utrymmet i Glaspalatset kommer att handhas av konstmuseet. Biografen Bio Rex inklusive aulan blir en del av Amos Rex. Största delen av affärslokalerna och restaurangerna bevaras också, de passar bra ihop med konstmuseet. Filmfestivalerna i Bio Rex kommer att fortsätta.

Vad händer med Amos Andersons museum?

Amos Andersons hemmuseum på Georgsgatan bevaras och är även i fortsättningen öppet för allmänheten. Övriga lokalerna som i dag används av Amos Andersons konstmuseum hyrs ut.

På vilket sätt främjar projektet Finlands konstliv?

Amos Rex erbjuder ett nytt, modernt, tillgängligt konstmuseum och ett mångsidigt utställningscentrum. Därtill breddar museet samarbetet med finländska konstnärer och lyfter fram nytt innehåll och nya upplevelser.

Hur går bygget framåt?

I januari 2016 inleddes bygget av Amos Rex. Grundrenoveringen av Glaspalatset kommer att ta ungefär ett år, efter det tas affärsutrymmen i bruk igen. För utställningsutrymmets del under jorden och för museets utrymmen i Glaspalatset fortsätter byggandet in på år 2018.

Leder byggandet till störningar för fotgängare och cyklister eller till störningar i trafiken?

Under byggandet blir man tvungen att arrangera trafiken och den lätta trafiken på andra sätt, men vi strävar efter att arrangemangen ska störa så lite som möjligt. Byggplatsen är som störst i början av bygget, men kommer att minska i takt med att byggprojektet framskrider.

Vem betalar bygget och varifrån kommer pengarna?

Bygget och museets verksamhet finansieras av Föreningen Konstsamfundet. Konstsamfundets medel kommer från föreningens egen verksamhet och från nödvändiga finansieringsarrangemang.

Vem ansvarar för museets verksamhet?

Konstsamfundets dotterbolag Amos Anderson Glaspalatset Ab svarar för verksamheten.

När öppnas museet?

30.8.2018.

Hur många besökare kommer Amos Rex att få?

Det nya läget och de nya verksamhetsformerna kommer att locka nya besökare till museet. Vi tror att det är möjligt att uppnå 100 000 besökare per år.